Vaststelling Nota van Uitgangspunten & Stedenbouwkundig plan

Op maandag 3 april 2023 heeft de gemeenteraad van Best de richtlijnen voor de ontwikkeling van woningbouw in De Boomgaard vastgesteld. Deze plannen omvatten de mogelijkheid om ongeveer 300 woningen en 80 short-stay accommodaties te realiseren. Van de 300 woningen moet 30% bestemd zijn voor sociale huur, 30% voor middel...

Bewonersoverleg directe omwonenden | 14 november 2023

Er is een groene bufferzone voorzien tussen de achtertuinen van de Zomereik en de nieuwe woningen, zoals vastgelegd in de Nota van Uitgangspunten. Op dinsdagavond 14 november organiseerde Mastade een overleg met bewoners van aangrenzende percelen om hun wensen en ongewenste aspecten met betrekking tot de beplanting en invulling van...

Inloop informatieavond | 9 november 2023

Op donderdag 9 november vond een informele informatieavond plaats. Gedurende deze avond waren er vier stands aanwezig. De architect gaf een uitleg over de architectonische principes vanuit het Beeldkwaliteitsplan, terwijl de landschapsarchitect de richtlijnen voor de inrichting van het (semi)openbare gebied presenteerde. De gemeente lichtte toe dat de ruimtelijke procedure...

Informatiebijeenkomst stedenbouwkundig plan; 9 november 2023

Op donderdag 9 november wordt een nieuwe informatiebijeenkomst georganiseerd met betrekking tot het stedenbouwkundig plan van nieuwbouwontwikkeling de Boomgaard in Best. Deze vindt plaats tussen 19:00-20:30 bij Quatre Bras aan de Nieuwstraat 79. Tijdens deze informele inloop bijeenkomst komen de volgende thema’s aanbod: - Stedenbouwkundig plan / Beeldregieplan- Ontsluiting/Verkeer/Parkeren- Groene...

Onderzoekswerkzaamheden 26 & 27 september ’23

Ter voorbereiding op onze plannen voor het project “de Boomgaard” zullen er op dinsdag 26 en woensdag 27 september onderzoekswerkzaamheden op de locatie plaatsvinden. Deze werkzaamheden hebben betrekking op het bodemonderzoek en worden uitgevoerd door Lankelma (onderdeel van Silt). Er wordt een buurtbrief verspreid bij 15 adressen om belanghebbenden op...

Terugkoppeling
participatiebijeenkomst
12 juli

Op woensdag 12 juli vond een participatiebijeenkomst plaats waar geïnteresseerden de gelegenheid hadden om het concept van het stedenbouwkundig plan te bekijken. Tijdens deze bijeenkomst hebben deelnemers actief bijgedragen door opmerkingen te delen over diverse onderwerpen. Deze zijn terug te lezen in het PDF-document.De planfase waarin de ontwikkeling zich op...

Presentatiematerialen
informatiebijeenkomst
‘De Boomgaard’

Op woensdag 12 juli heeft de informatiebijeenkomst plaatsgevonden die betrekking had op het concept stedenbouwkundig ontwerp, dat is voortgekomen uit de vastgestelde Nota van Uitgangspunten.  Circa 60 belangstellenden hebben op de avond van woensdag 12 juli actief deelgenomen aan de informatiebijeenkomst. Kritische meningen, ideeën en opmerkingen zijn actief gedeeld en...

Bodemonderzoek werkzaamheden op het terrein van De Boomgaard

Afgelopen 5 en 6 juli hebben er werkzaamheden plaatsgevonden op het terrein van ons woningbouwproject De Boomgaard in Best.  Deze werkzaamheden vonden plaats in het kader van een waterdoorlatendheidsonderzoek, om te achterhalen of de gronden geschikt zijn voor het infiltreren van hemelwater. Het waterdoorlatendheidsonderzoek houdt in dat er enkele grondboringen...

INFORMATIEBIJEENKOMST OMTRENT WONINGBOUWONTWIKKELING ‘DE BOOMGAARD’

Op woensdag 12 juli wordt de eerstvolgende informatiebijeenkomst georganiseerd omtrent de woningbouwontwikkeling ‘De Boomgaard’ in Best. Deze vindt plaats naar aanleiding van de Nota Van Uitgangspunten die in april is vastgesteld. De bijeenkomst vindt plaats tussen 19:30-21:30 uur bij Quatre Bras aan de Nieuwstraat 79 in Best en is vrijwillig...

Informatiebijeenkomst Nota van Uitgangspunten

In november 2022 organiseerde de gemeente Best een Informatiebijeenkomst over de Nota van Uitgangspunten voor buurtbewoners en belangstellenden in zalencentrum Prinsenhof. Er waren zo’n 175 omwonenden aanwezig deze avond.De gemeente Best heeft een Nota van Uitgangspunten voor de ontwikkeling van dit plangebied opgesteld. Op basis van deze uitgangspunten kunnen wij...