Bewonersoverleg directe omwonenden | 14 november 2023

Er is een groene bufferzone voorzien tussen de achtertuinen van de Zomereik en de nieuwe woningen, zoals vastgelegd in de Nota van Uitgangspunten. Op dinsdagavond 14 november organiseerde Mastade een overleg met bewoners van aangrenzende percelen om hun wensen en ongewenste aspecten met betrekking tot de beplanting en invulling van deze groene bufferzone te bespreken. Dit gesprek had tot doel om deze input te integreren in het ontwerp van het beplantingsplan. Tijdens deze bijeenkomst werd er gebruikgemaakt van visuele hulpmiddelen zoals “praatplaten” om het gesprek open te voeren.

    

      DOWNLOADS

.